P

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X


Pachyella

Panaeolina

Panaeolus

Panellus

Panus

Parascutellinia

Parasola

Parmastomyces

Paxillus

Peniophora

Perenniporia

Pezicula

Peziza

Phaeocollybia

Phaeogalera

Phaeolepiota

Phaeolus

Phaeomarasmius

Phallus

Phellinidium

Phellinus

Phellodon

Phellorinia

Phlebia

Phleogena

Pholiota

Pholiotina

Phylloporus

Phyllotopsis

Physisporinus

Piptoporus

Pisolithus

Plectania

Pleopsidium

Pleurotus

Plicatura

Plicaturopsis

Pluteus

Podophacidium

Podoscypha

Polyporus

Poronia

Porostereum

Porphyrellus

Postia

Propolis

Psathyrella

Pseudoboletus

Pseudochaete

Pseudocolus

Pseudocraterellus

Pseudohydnum

Pseudohygrocybe

Pseudoinonotus

Pseudolachnea

Pseudombrophila

Pseudomerulius

Pseudoplectania

Pseudorhizina

Psilocybe

Psilopezia

Pterula

  • multifida

Pulvinula

Punctularia

Pycnoporellus

Pyrenopeziza

Pyronema